Όροι Facebook Giveway

 1. Το digitstore.gr (εφεξής o «Διοργανωτής»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό /giveaway στο official Facebook Page https://www.facebook.com/digitstoregrc
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού άρχεται την 06/06/2024 και λήγει την 30/06/2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 30/06/2024, ώρα 23:59.
 4. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.
 5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η υποβολή δήλωσης συμμετοχής πραγματοποιώντας τα εξής:
  1. Like/Follow την επίσημη σελίδα Facebook του digitstore.gr,
  2. Like σε σχετικό με τον διαγωνισμό post, αναρτημένο στην επίσημη σελίδα Facebook του digitstore.gr,
  3. Comment με tag δύο (2) φίλων σε σχετικό με τον διαγωνισμό post, αναρτημένο στην επίσημη σελίδα Facebook του digitstore.gr.
 6. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται & δεν εξαργυρώνεται.
 7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Το digitstore.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
 8. Κατόπιν κλήρωσης που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικές μεθόδους θα προκύψει 1 νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει 1 USAMS φορητό ηχείο US-YX014, 10W, Bluetooth, 1200mAh, μαύρο. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με νέο Post στην σελίδα του digitstore.gr στο Facebook.
 9. Στο νικητή θα σταλεί προσωπικό μήνυμα ανάδειξης νικητή στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
 10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυμεί αυτόν, να αλλάξει το δώρο ή να το ανακαλέσει χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.
 11. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.
 12. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτής για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου. Έτσι, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία του νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς το Διοργανωτή όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας.
 13. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.
 14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
 15. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.digitstore.gr.
 16. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω, o Διοργανωτής απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης.
 17. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας και θα εφαρμόζεται για αυτή το Ελληνικό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο του Διοργανωτή, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.